Všeobecné obchodné podmienky
Internetového obchodu www.pampusikfashion.sk

I. Identifikácia obchodníka

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Andrej Jurčišin
Miesto podnikania: Kružlov 244, 08604 Kružlov, Slovenská republika
Vedený v registri: Okresný úrad Bardejov: Číslo živnostenského registra: 760-21100
IČO: 52481565
DIČ: 1077374650
Bankový účet: SK29 8360 5207 0042 0685 1140
Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty

(ďalej aj “Predávajúci” alebo “Obchodník”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktov ponúkaných Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č., Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení,

1.2.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

Email: info@pampusikfashion.sk
Tel. č.: +421905955951

1.3 Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv je:
Andrej Jurčišin, Kružlov 244, 08604 Kružlov, Slovenská republika

II. Definícia pojmov

2.1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok, Obchodník v súlade so zákonom č. 108/2024 Z.z. v platnom znení, uvádza a definuje tieto pojmy:

2.2. Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2.3. Obchodník (ďalej aj “Predávajúci”) je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

2.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

2.5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára obchodník so spotrebiteľom.

2.6.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmom Elektronický obchod a s pojmom Webové sídlo.

2.7.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku najmä využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

2.8.Trvanlivým médiom prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie adresované spotrebiteľovi alebo obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítača.

III. Základné ustanovenia

3.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Obchodníkom.

3.2 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s Kupujúcimi, ktorí nevystupujú v postavení spotrebiteľa sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

IV. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky produktov Kupujúcim realizované najmä využitím webového sídla Obchodníka, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

4.2 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Obchodníkom dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle bodu 4.1. týchto VOP Obchodníkom (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).

V. Doba trvania kúpnej zmluvy

5.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká najmä splnením všetkých záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho. A to najmä doručením a zaplatením produktov v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva Kupujúceho v zmysle zákonnej zodpovednosti za vady produktov zo strany Obchodníka.

VI. Kúpna cena informácia o kúpnej cene

6.1. Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

6.2. Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených na Webovom sídle Predávajúceho je celková cena tovarov alebo služieb vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená na Webovom sídle Predávajúceho.

VII. Dodanie produktov

7.1.V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku platbu dobierkou. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2. a násl. týchto VOP.

7.1.1. V prípade ak si Kupujúci zvolil ako formu platby za objednávku inú formu platby ako platba dobierkou, Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2. a násl. týchto VOP a zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu. V prípade ak boli splnené obe podmienky uvedené v bode 5.1.1. týchto VOP (tzn. ak došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a k úhrade celkovej ceny objednávky Predávajúcemu), Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu produkty v lehote najneskôr 30 dní odo dňa splnenia oboch týchto podmienok. Zvyčajná lehota kedy Predávajúci expeduje produkty je 3 dni odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo 3 dni odo dňa zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu.

7.2. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.

7.3. Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

7.4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

7.5.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým Kupujúci súhlasí.

7.6.Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.

VIII. Prechod vlastníckeho práva

8.1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na Kupujúceho okamihom dodania.

IX. Spôsoby platby

9.1. Za tovar a služby na Webovom sídle Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

9.1.1.platba formou dobierky – cena 1,20 Eur v prípade dopravy Slovenskou poštou, cena 1 Eur v prípade dopravy prostredníctvom Packeta

9.1.2.platba bankovou kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe - cena 0 Eur

9.1.3.platba vkladom, alebo prevodom na účet Predávajúceho – cena 0 Eur


X. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

10.1. V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov V prípade ak celková kúpna cena produktov v jednej objednávke Kupujúceho je vyššia ako suma 50 Eur, cena za akúkoľvek zvolenú formu dopravy je 0 Eur.

10.2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

10.2.1. Formy Dopravy:

10.2.1.1.Slovenská pošta

10.2.1.2.Packeta

10.2.2. Ceny za Dopravu:

10.2.2.1.Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty, služba doporučený list – cena 2,30 Eur

10.2.2.2.Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty, služba balík na poštu – cena 3,20 Eur

10.2.2.3.Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty, služba balík na adresu – cena 4,40 Eur

10.2.2.4.Cena za dopravu prostredníctvom Packeta – cena 3,30 Eur

XI. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

11.1.Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa l. XII bod. 12.1 až 12.3 týchto VOP okrem zmluvy, ktorej predmetom je:

11.2.Poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

11.3.Dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

11.4.Dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

11.5.Dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

11.6.Dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

11.7.Dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

11.8.Dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť,

11.9.Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

11.10.Dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

11.11.Dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

11.12.Tovar zakúpený na verejnej dražbe,

11.13.Poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

11.14.Dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

XII. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

12.1.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do

a) 14 dní odo dňa
prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa bodu 12.4.
uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,
uzavretia zmluvy o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvy o dodávke a odbere tepla,
uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,

b) 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

12.2.Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1., môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do

a) 14 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa 12.1., písm. a), alebo

b) 30 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 12.1 písm. b).

12.3.Ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka ani podľa bodu odseku 12.2, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa odseku 12.1.

12.4.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

12.5.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

12.6.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

12.7.Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 12.1. až 12.3. sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.

12.8.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak obchodník na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka dodal alebo poskytol viacero produktov.

12.9.Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

XIII. Práva a povinnosti spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

13.1.Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa bodu 12.1 zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

13.2.Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa bodu 12.1. znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť, teda ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi osobitné informácie ohľadom poučenia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

13.3.Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f) Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

13.4.Spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak spotrebiteľ podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je poskytnutie služby, dodávanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo dodanie tepla, a pred začatím poskytovania plnenia udelil výslovný súhlas podľa § 17 ods. 10 písm. c) Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia, ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená.

13.5.Spotrebiteľovi z uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa 11.1. nevznikajú okrem povinností podľa bodov 13.1., 13.3. až 13.5. a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa bodu 14.3. žiadne ďalšie povinnosti alebo náklady.

XIV. Práva a povinnosti obchodníka po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

14.1.Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.

14.2.Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa odseku bodu 14.1. v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od celej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

14.3.Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

14.4.Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov za

a) poskytnutie služby, dodanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo za dodanie tepla počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodov 12.1. až 12.3. bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:
obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. h) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, alebo
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo dodávania vody alebo tepla podľa § 17 ods. 10 písm. c) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

b) úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak:
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu podľa § 17 ods. 10 písm. c) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
obchodník neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

14.5.Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 14.1. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

14.6.Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 14.1. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.

14.7.Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa odseku 14.1., ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou.

14.8.Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa bodu 11.1., sa zakazuje.

XV.Orgán dozoru

Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
email: pr@soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

XVI. Alternatívne riešenie sporov

16.1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

XVII. Doplňujúce ustanovenia

17.1.Predávajúci neuzatvorí kúpnu zmluvu ani nevykoná predaj, sprostredkovanie, alebo dodanie alkoholických nápojov /výrobkov/, tabakových výrobkov a ďalších výrobkov osobám (Kupujúcim), ktoré v momente uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy nedovŕšili vek 18 rokov, a ktorých predaj je osobám mladším ako 18 rokov zakázaný, a to v zmysle a v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V nadväznosti na uvedené, Predávajúci overí splnenie podmienky dovŕšenia veku 18 rokov Kupujúceho, kontrolou veku prostredníctvom dokladu totožnosti Kupujúceho /občiansky preukaz, alebo pas/, a to pri odovzdávaní objednávky do rúk Kupujúceho. Uvedené Predávajúci vykoná prostredníctvom poverenej osoby, ktorý objednávku Kupujúcemu má doručiť. V prípade ak Kupujúci nedovŕšil vek 18 rokov, prípadne ak Kupujúci nepreukáže, alebo odmietne preukázať svoj vek, Predávajúci objednávku Kupujúcemu neodovzdá a kúpna zmluva zanikne.

XVIII. Informácie o prijatých kódexoch

18.1.Obchodník informuje spotrebiteľov že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

XIX. Hodnotenie produktov spotrebiteľmi

19.1.Obchodník nevykonáva kontrolu a obmedzovanie hodnotenia produktov len na osoby, ktoré produkt u obchodníka zakúpili.

XX. Záverečné ustanovenia

20.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Webovom sídle Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

20.2.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

20.3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle Predávajúceho dňa 01.07.2024
Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk